Miejskie rozprawy naukowe Waldemara Siemińskiego

W czerwcu 2009 roku w wydawnictwie „Difin” wydana została naukowa książka W. Siemińskiego i T. Topczewskiej pt. „Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004 – 2008”. Rewitalizacja to kompleksowa (społeczna, gospodarcza, budowlana) odnowa i ożywienie zdegradowanych, podupadłych części miast. W Polsce jest to olbrzymi problem, o którym w ogóle się nie mówi (milion mieszkań w naszych miastach jest tak zdewastowanych, że nie da się ich remontować).

Przy wsparciu UE ruszyły pierwsze działania rewitalizacyjne, na które dotąd nasze Państwo nie znajdowało środków. W działaniach wzięło udział 113 miast, w tym Kazimierz Dolny (odnowa ul. Lubelskiej). Autorzy książki przedstawiają doświadczenia najlepszych działań rewitalizacyjnych.

Kazimierzak, Waldemar Siemiński, pracuje w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Warszawie oraz na Politechnice Warszawskiej. W swym dorobku naukowym ma m. in. publikowaną (wraz z B. Czarneckim) książkę o kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni publicznej (Difin 2004) oraz „O dyskusji publicznej w planowaniu przestrzennym”. Szerzej znamy Siemińskiego jako autora powieści, m. in. „Kobiety z prowincji” i „Niech cię odleci mara”.

Waldemar Siemiński – dr nauk społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach socjologii miasta, samorządu terytorialnego, rozwoju lokalnego i planowania przestrzennego.  Współautor książek: Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej (Difin 2004) oraz Rewitalizacja miast. Działania samorządów lokalnych (IGPiM 2005). Teresa Topczewska dr nauk geograficznych, planista przestrzenny. Kierownik Zespołu Rewitalizacji Miast w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach planowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miast oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Współautorka i redaktor naukowy książki „Rewitalizacja miast. Działania samorządów lokalnych (IGPiM 2005).

Autorzy wykazali pełne kompetencje dla realizacji postawionych na wstępie zadań. Oparli się zarówno na analizie dokumentów bezpośrednio związanych z tematyką objętą Działaniem 3.3. w dokumentach ZPORR i na przeprowadzonych ankietach w wybranych miastach. Nie poprzestali jednak na tym. W opracowaniu widać bardziej szerokie przygotowanie i ześrodkowanie ich zainteresowań oraz posiadanej wiedzy socjologicznej i ekonomicznej dla dojrzałej i wyważonej oceny początkowych przejawów rewitalizacji w Polsce na tle braków i barier, jakie stanowi nikłe zaplecze instytucjonalne i finansowe polityki miejskiej w Polsce. W tym celu autorzy dyskretnie wskazują na główne pola rozwijane w krajach Europy Zachod niej, a pośrednio lub bezpośrednio na kierunki prac potrzebne w kraju.

Z recenzji dr hab. inż. arch. Krzysztofa Skalskiego

 … recenzowana praca odznacza się wysokim poziomem opracowania naukowego i eksperckiego. W wyniku analiz miarodajnych materiałów zaprezentowano wiedzę nową w zakresie rewitalizacji miast w Polsce oraz sformułowano istotne wnioski i postulaty o walorach poznawczych i przydatnych dla praktyki.

Z recenzji prof. dr hab. Władysława Misiaka