Ochrona zabytkowych wartości Kazimierza Dolnego
Dariusz Kopciowski

Kazimierz Dolny jest chroniony jako zabytkowy zespół urbanistyczny oraz Pomnik Historii RP. Jego rozwój przestrzenny zaznaczył się intensywnie zwłaszcza w II poł. XX w. Pojawiające się w tym okresie formy architektoniczne – w części przypadków kontrowersyjne – są wypadkową niedoskonałych ustaleń planistycznych, które w mało precyzyjny sposób określały zasady zagospodarowania poszczególnych nieruchomości. Kazimierz D. znajduje się obecnie na granicy „przegrzania” koniunktury turystycznej. W przypadku tego miasta koniecznym wydaje się raczej jej „schłodzenie” niż dalsze rozwijanie.

Dariusz Kopciowski, Ochrona zabytkowych wartości Kazimierza Dolnego, pif.zut.edu.pl