Komunikat nt. stanu działań OKOKK

Dnia 5 grudnia 2008 Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym podjęła uchwałę o sprzedaży działki nr.1331/2, na terenie której znajduje się część nieczynnego kamieniołomu. Zbycie tego terenu na warunkach określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stwarza zagrożenie dla krajobrazu kamieniołomu, będącego niezbywalnym elementem kazimierskiej tożsamości, może też doprowadzić do bezpowrotnej degradacji przyrody oraz utracenia jego wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Zapisy planu są bowiem nieprecyzyjne i wewnętrznie sprzeczne, czyniąc to prawo ułomnym.
W reakcji na decyzję Rady Miejskiej, 24 stycznia 2009 r. podczas Pierwszego Zgromadzenia Ogólnego zawiązany został Obywatelski Komitet Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu, na którym to posiedzeniu wybrano prezydium oraz uchwalono rezolucję.
W ciągu dwóch miesięcy swej działalności, Komitet wywiązał się ze zobowiązań zawartych w rezolucji, tzn.
Zwrócił się do Przewodniczącego rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym oraz do Burmistrza Kazimierza Dolnego z prośbą o uchylenie wykonania uchwały do czasu wprowadzenia zmian do planu. Komitet w uzasadnieniu wskazał na błędy w nim zawarte oraz ich ewentualne konsekwencje. Członkowie komitetu uprawnieni dzięki swym kompetencjom do podjęcia zobowiązania, zadeklarowali pomoc w doprecyzowaniu niejasnych zapisów planu. Jednocześnie podkreśla się, że idea działań Komitetu nie jest zablokowanie sprzedaży. A jedynie jej czasowe wstrzymanie do momentu wprowadzenia poprawek i uzupełnień do planu. Komitet zwrócił się z prośbą do:
a) Prezydenta RP
b) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
c) Wojewody Lubelskiego
d) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
e) Sejmiku Wojewódzkiego
f) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Lublinie
g) Rady Ochrony Zabytków
o zapoznanie się ze sprawą kamieniołomu i podjęcie interwencji. W załącznikach przesłane
zostały: wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia poprawek.
Członkowie prezydium opracowali projekt zmian do tekstu i rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem. Dokument ten złożono w Urzędzie Miasta w Kazimierzu dolnym dn. 2 marca br. Zawiadomione zostały media lokalne i ogólnopolskie. Komitet zawiadomił właściwe organy o fakcie przedwczesnego i niezgodnego z prawem (ustawa o gospodarce nieruchomościami) podjęcia uchwały o sprzedaży działki. Przedstawiciele Komitetu wzięli udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Miasta, na którym zreferowali problem. Na zebraniu obecni byli m.in. burmistrz, wiceburmistrz i przewodniczący Rady Miasta. 11 marca br. Komitet otrzymał odpowiedź na pismo z 30 stycznia 2009 r., w którym Burmistrz Kazimierza Dolnego, Grzegorz Dunia, przekazał swoje stanowisko w sprawie kamieniołomu: powiadomił o bezzasadności postulatów Komitetu i poinformował, że uchwała pozostaje w mocy. Władze miejskie uznają zapisy planu za wystarczające oraz nie dostrzegają zagrożeń płynących ze sprzedaży działki na obecnych warunkach. Zważywszy na fakt, iż ze strony radnych nie padł wniosek o anulowanie rzeczonej uchwały, burmistrz zobowiązany jest ogłosić przetarg.
*
W sytuacji odrzucenia przez władze miasta postulatów i deklaracji Komitetu, jego prezydium oświadcza, że podejmie kolejne działania zmierzające do osiągnięcia celów nakreślonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 stycznia 2009 r.

 

Wyszukiwarka

Aktualności

04.03.2021
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym są organizatorami tegorocznego
wydarzenia pt. „Kazimierz Kobietom" z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.
Do projektu dołączyli również kazimierscy przedsiębiorcy, którzy na hasło „Kazimierz kobietom" oferują zniżki, bonusy lub prezenty.
M. in. Pizza Oregoana zaprasza z hasłem!
16.05.2015
"1945. Wojna i pokój." - to tytuł najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej, znanej w Kazimierzu m.in. ze świetnego artykułu w GW, poświęconego losom naszych kamieniołomów.
28.07.2014
Błyskotliwe, dowcipne teksty (i pieprzne podteksty), zrozumiałe dla tych, którzy nie celebrują domniemanej „magii" Kazimierza, a po prostu biorą go i rozumieją takim, jakim jest.
Muzyka z przestrzeni pomiędzy parodią a pastiszem, doceniana przez posiadaczy poczucia humoru oraz osoby muzykalne, czułe na nuty wpadające w ucho.
Oprócz zespołowych wykonawców obecnych jest tu parę miejscowych głosów, czasem bardzo rozpoznawalnych.
Sprawdźcie!

Strona 1 z 132  > >>