Miejskie rozprawy naukowe Waldemara Siemińskiego

W czerwcu 2009 roku w wydawnictwie „Difin" wydana została naukowa książka W. Siemińskiego i T. Topczewskiej pt. „Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004 - 2008". Rewitalizacja to kompleksowa (społeczna, gospodarcza, budowlana) odnowa i ożywienie zdegradowanych, podupadłych części miast. W Polsce jest to olbrzymi problem, o którym w ogóle się nie mówi (milion mieszkań w naszych miastach jest tak zdewastowanych, że nie da się ich remontować).
Przy wsparciu UE ruszyły pierwsze działania rewitalizacyjne, na które dotąd nasze Państwo nie znajdowało środków. W działaniach wzięło udział 113 miast, w tym Kazimierz Dolny (odnowa ul. Lubelskiej). Autorzy książki przedstawiają doświadczenia najlepszych działań rewitalizacyjnych.
Kazimierzak, Waldemar Siemiński, pracuje w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Warszawie oraz na Politechnice Warszawskiej. W swym dorobku naukowym ma m. in. publikowaną (wraz z B. Czarneckim) książkę o kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni publicznej (Difin 2004) oraz „O dyskusji publicznej w planowaniu przestrzennym". Szerzej znamy Siemińskiego jako autora powieści, m. in. „Kobiety z prowincji" i „Niech cię odleci mara".
red
* Waldemar Siemiński - dr nauk społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach socjologii miasta, samorządu terytorialnego, rozwoju lokalnego i planowania przestrzennego.  Współautor książek: Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej (Difin 2004) oraz Rewitalizacja miast. Działania samorządów lokalnych (IGPiM 2005). Teresa Topczewska dr nauk geograficznych, planista przestrzenny.
Kierownik Zespołu Rewitalizacji Miast w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach planowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miast oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Współautorka i redaktor naukowy książki "Rewitalizacja miast. Działania samorządów lokalnych (IGPiM 2005).
Autorzy wykazali pełne kompetencje dla realizacji postawionych na wstępie zadań. Oparli się zarówno na analizie dokumentów bezpośrednio związanych z tematyką objętą Działaniem 3.3. w dokumentach ZPORR i na przeprowadzonych ankietach w wybranych miastach. Nie poprzestali jednak na tym. W opracowaniu widać bardziej szerokie przygotowanie i ześrodkowanie ich zainteresowań oraz posiadanej wiedzy socjologicznej i ekonomicznej dla dojrzałej i wyważonej oceny początkowych przejawów rewitalizacji w Polsce na tle braków i barier, jakie stanowi nikłe zaplecze instytucjonalne i finansowe polityki miejskiej w Polsce. W tym celu autorzy dyskretnie wskazują na główne pola rozwijane w krajach Europy Zachod niej, a pośrednio lub bezpośrednio na kierunki prac potrzebne w kraju.
(Z recenzji dr hab. inż. arch. Krzysztofa Skalskiego)
 ... recenzowana praca odznacza się wysokim poziomem opracowania naukowego i eksperckiego. W wyniku analiz miarodajnych materiałów zaprezentowano wiedzę nową w zakresie rewitalizacji miast w Polsce oraz sformułowano istotne wnioski i postulaty o walorach poznawczych i przydatnych dla praktyki.
(Z recenzji prof. dr hab. Władysława Misiaka).
Bożena Gałuszewska Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny

Wyszukiwarka

Aktualności

24.04.2014
OUTDOOR PHOTOGRAPHY CAMP to oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży: kurs języka angielskiego z udziałem native speakerów.
20.07.2013
W numerze 2 (2013r.) Zeszytów Literackich ukazało się bardzo interesujące opowiadanie Waldemara Siemińskiego pt. "Tam i z powrotem".
Przytaczając fragment, zachęcamy do przeczytania całości tekstu w Zeszytach.
01.07.2013
Zapraszamy do Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki - Biblioteki Publicznej na wystawę malarstwa Piotra Sujki: „Ulice Albanii".
Wernisaż odbędzie się 5 lipca 2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie biblioteki.

<< <  Strona 2 z 132  > >>